Afsluiting restauratie molens P en O-T

Molen O-T werd op vrijdag 13 oktober om 12.00 uur officieel heropend door de gedeputeerde cultuur van de Provincie Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek. Dit feestelijke gebeuren vormde de afsluiting van de restauraties van molen P en O-T. Voor meer bijzonderheden over deze restauraties zie “Dossier P en OT”.

Voorzitter Piet Marees van de stichting De Zijper Molens heette iedereen welkom, en gaf een korte toelichting op de nu afgeronde restauraties van molens P en O-T. Hij bedankte iedereen en alle instanties die aan de restauraties hebben bijgedragen, waarbij ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier genoemd mocht worden omdat zij met een nieuwe duiker de afdelingen O en T weer met elkaar hebben verbonden (met alle bijkomende werkzaamheden aan waterlopen), zodat de molen weer een rol kan spelen in de waterbeheersing van beide polders.


Gedeputeerde Van der Hoek sprak zijn bewondering uit voor het werk van de stichting en de vrijwillige molenaars. Bouwmeester Gijs van Reeuwijk die ondermeer bouwhistorisch onderzoek deed en de bestekken schreef, gaf een toelichting op geschiedenis van de bedijking van de Zijpe en de rol die de molens daarbij, waarbij met name de historie van molen O-T werd belicht.

Voorzitter Nico Salm van de vereniging De Hollandsche Molen sprak eveneens waarderende woorden, en overhandigde twee barometers voor molen P en O-T die door de molenaars Cees Mens en Ron Brommer in ontvangst werd genomen.